header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Θέμα: Τοποθέτηση και Χρήση Πλωτών Εξεδρών – Μείωση Οικονομικού Ανταλλάγματος Χρήσης

Θέμα: Τοποθέτηση και Χρήση Πλωτών Εξεδρών – Μείωση Οικονομικού Ανταλλάγματος Χρήσης

Κύριε Υπουργέ, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 03/06/2021

Αρ. Πρωτ.: 251

Προς: κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, ΥπουργόΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: minister@yna.gov.gr  , minister.office@yna.gov.gr,

Κοιν.: 1. κ.Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας Και Νησιώτικης Πολίτικης, μέσω email: gg.yna@yen.gr 2. Γενική Διευθύντρια Λ.Λ.Π.Ν.Ε., μέσω email: dilikyp@yna.gov.gr

Κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:3122.2/39009/2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2629/29-06-2020) με θέμα «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχική χρήση»προβλέπεται πως «…Η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας ισχύει για πέντε (05) έτη, πλην αυτής με σκοπό την πρόσδεση σκαφών που ισχύει για τρία (03) έτη. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, έως και τον Οκτώβριο του έτους λήξεως αυτής, εφόσον:


α. δεν τροποποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση της πλωτής εξέδρας,
β. δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη βεβαίωση του άρθρου 5, ή ο ενδιαφερόμενος συμμορφώνεται προς αυτές, μέσα στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την βεβαίωση,
γ. δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων χρήσης της πλωτής εξέδρας…» 

 

Το έτος 2020 ήταν μια χρονιά πρωτόγνωρη, λόγω της πανδημίας. Μεγάλο μέρος του έτους οι επιχειρήσεις παρέμειναν υποχρεωτικά κλειστές, με κρατική εντολή. Και όταν όμως επιτράπηκε η λειτουργία τους, πολλές δεν άνοιξαν καθόλου, αφού λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονταν δεν είχαν αντικείμενο δραστηριότητας. Στον τουριστικό τομέα η απώλεια τζίρου κυμάνθηκε κατά μέσο όρο σε -78%. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 40% περίπου των ξενοδοχείων παρέμεινε κλειστό -δεν επαναλειτούργησαν καθόλου. 

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις μαςπαρέμειναν κλειστές -δεν επαναλειτούργησαν καθόλου – είχαμε ζητήσει με επανειλημμένα έγγραφά μας, αλλά και προφορικά στις συναντήσεις που είχαμε στο Υπουργείο να προβλεφθεί πως η παραπάνω ρύθμιση της υπ’ αριθμ.: 3122.2/39009/2020Υπουργικής Απόφασης  δεν θα εφαρμοστεί για το έτος 2020 για προφανείς λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία), οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να λειτουργήσουν.

Το Υπουργείο με τους φορείς του,μάς καθησύχασε υποσχόμενο ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης ενώ παράλληλα για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα προβεί σε καμία ανάκληση «απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας». Ως εκ τούτου, πολλοί εκμισθωτές, μέλη του Συνδέσμου μας,βασιζόμενοι στις παραπάνω διαβεβαιώσεις, δεν τοποθέτησαν για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους ούτε και έκαναν χρήση της πλωτής εξέδρας για τους σκοπούς εκμίσθωσης των θαλασσίων μέσων αναψυχής. Ωστόσο, όμως, με έκπληξη διαπίστωσαν ότι το Υπουργείο σας έχει ήδη προβεί σε ανάκληση αποφάσεων έγκρισης και τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει περί του αντιθέτου (επισυνάπτεται αντίγραφο ανάκλησης άδειας και σύμφωνα με απόλυτα βέβαιες πληροφορίες μας εκκρεμούν και άλλες ανακλήσεις με βάση εισηγήσεις Λιμενικών Αρχών). Πέραν τούτου, οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές δεν μας επιτρέπουν την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, αναμένοντας τις αποφάσεις του Υπουργείου σας στις εισηγήσεις τους για την ανάκληση των εγκριτικών αποφάσεων.

Άλλωστε, σύμφωνα με την βασική αρχή του ισχύοντα δικαίου, οι δυσμενείς έννομες συνέπειες από την αθέτηση μιας αναγνωρισμένης από τον νόμο υποχρέωσης επέρχονται κατά κανόνα με την συνδρομή του στοιχείου της υπαιτιότητας (δόλου ή αμέλειας) στο πρόσωπο του υπόχρεου. Επομένως, η συνδρομή, λόγω ανωτέρας βίας (εν προκειμένω  πανδημία) στο πρόσωπο εκείνο που αφορά, συνιστά, λόγω άρσεως του συνόλου των δυσμενών συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από την συγκεκριμένη διάταξη, έτσι ώστε, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να διασφαλιστεί η με ίσους όρους προστασία του δικαιώματος εκείνου στο πρόσωπο που συνέτρεξε ο λόγος ανωτέρας βίας.  

Επειδή συνεπώς  με την παραπάνω δράση  της διοίκησης, αποστερείται από τους ιδιοκτήτες από το δικαίωμα άσκησης  των θεμιτών σκοπών της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας , παραβιάζοντας το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και της σχετικής υπουργικής απόφασης, στα μάτια των μελών μας εμφανιζόμαστε σήμερα συνολικά ωσάν να τους έχουμε παραπλανήσει και εξαπατήσει ώστε να χάσουν τα κεκτημένα  δικαιώματά τους.

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ, σας παρακαλούμε να παρέμβετε με εγκύκλιο ορίζοντας ρητά ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν έχει εφαρμογή για την τουριστική περίοδο 2020-2021, λόγω των γεγονότων ανωτέρας βίας (πανδημία COVID-19) που έχουν μεσολαβήσει και διαρκούν ακόμα. Έχοντας λοιπόν εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στους συγκεκριμένους φορείς του, πιστεύουμε ότι αυτού του είδους διοικητικές πράξεις δεν μπορούν να έχουν συνέχεια και θα δοθεί τέλος στην παρούσα απίστευτη ταλαιπωρία των μελών μας.

Παρακαλούμε θερμά για την άμεση παρέμβασή σας!

Κύριε Υπουργέ,

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής  έχοντας μέλη του τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής ανά την επικράτεια εκπροσωπεί τον θαλάσσιο παράκτιο τουρισμό, ο οποίος έχει άμεση οικονομική επίδραση στο ΑΕΠ με άμεση απασχόληση πολλών θέσεων εργασίας.  

Απαιτείται συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου παράκτιου τουρισμού που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον κλάδο μας.  

Με τα δεδομένα αυτά, σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα μέτρα που σας έχουμε υποβάλλει με αλλεπάλληλα έγγραφά μας και  κρίνουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν τον κλάδο μας τα οποία έχουν ως εξής: 

1.Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την τοποθέτηση και έγκριση πλωτών εξεδρών: Απαιτείται μείωση της γραφειοκρατίας με έμφαση στηνεμπλοκή πολλών υπηρεσιών, αλληλοεπικάλυψη σχετικών διατάξεων. Απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης  αδειών και απλούστευση των διατυπώσεων και ελέγχων στα κατά τόπους Λιμεναρχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις και διοικητικά βάρη.

2. Οικονομικό αντάλλαγμα για την χρήση και τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών από τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής. Έχουμε εξηγήσει με επανειλημμένα υπομνήματά μας ότι η πληρωμή οριζόντιου τέλους για την χρήση πλωτών εξεδρών είναι άνιση και επαχθή για τον κλάδο μας, που τα μέλη μας χρησιμοποιούν τις εξέδρες για επαγγελματική χρήση, δηλαδή αποτελούν απαραίτητο εργαλείο του εξοπλισμού τους.

3. Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2021: Εδώ και περίπου ένα χρόνο είχαμε ζητήσει να προβλεφθεί μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος για την χρήση των πλωτών εξεδρών, παρόμοια με την έκπτωση του οικονομικού ανταλλάγματος που είχε δοθεί για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας. Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος 2020 με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η έκπτωση ανήλθε στο εξήντα τοις εκατό (60%) του συμβατικού ανταλλάγματος, ενώ για το έτος 2021 ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%). Συνεπώς, πρόκειται για όμοια και συγκρίσιμα μεγέθη και για το λόγο αυτό ζητούμε την όμοια μεταχείριση. Άλλωστε, η ίδια έκπτωση έχει δοθεί και για τα ενοίκια των επαγγελματικών χώρων.  Με δεδομένα αφενός, αυτό που αναλύσαμε πιο πάνω για την απραγία του τουρισμού την παρισινή περίοδο και αφετέρου, το γεγονός ότι λόγω της εξέλιξης της πανδημίας, η φετινή περίοδος φαίνεται και αυτή χαμένη τουριστικά, τα μισθώματα για την χρήση των πλωρών εξεδρών πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο.  Ωστόσο, μετά λύπη μας διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Ιουνίου του 2021 και καμία απόφαση δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα τώρα που πάμε να σηκώσουμε κεφάλι και να σώσουμε ό,τι μπορούμε (επιχειρηματικά), καλούμαστε να πληρώσουμε το ίδιο δυσβάστακτο οικονομικό αντάλλαγμα σε συνθήκες όμως μείωσης και αβεβαιότητας ως προς την προσέλευση των τουριστών.  

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτική συζήτηση και εξειδίκευση των προτάσεών μας.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.