header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο υπό Επεξεργασία Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού

Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο υπό Επεξεργασία Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ

Κέρκυρα, 20/05/2020

Αρ. Πρωτ.: 125

Προς: κ Θεοχάρη Θεοχάρη,Υπουργό Τουρισμού μέσω email: mintourismgr@gmail.com

Κοιν.: 1. κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη,Υπουργό Επικράτειας,μέσω email: ypep@primeminister.gr  

  1. κ. Σπυρίδων- Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

μέσω email: minister.sec@mnec.gr  

  1. κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών,μέσω email: yfyp.fpdp@minfin.gr
  2. κ. Εμμανουήλ Κόνσολα, Υφυπουργό Τουρισμού,μέσω email: deputyminister@mintour.gr  

Θέμα: Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο υπό Επεξεργασία Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας και ειδικότερα:

Στο άρθρο 43 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου περιλαμβάνεται διάταξη με τίτλο «Καθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης»

«2.Στην περ. α ́ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α ́ 285) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ.»

Επίσης στο άρθρο 44 περιλαμβάνεται διάταξη με θέμα «Τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα», η οποία προβλέπει ότι:

«Στην παρ. 7 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α ́ 285) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 13Ατου ν. 2971/2001 (Α ́ 285) διαμορφώνεται ως εξής:«7. Επιτρέπεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, της απλής χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για την τοποθέτηση επ’ αυτών μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών -εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα.»

Επειδή η άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, θα θέλαμε για λόγους ενιαιοποίησης των διατάξεων του νόμου και της ασφάλειας δικαίου να σας θέσουμε υπόψη σας δύο σοβαρά ζητήματα ούτως ώστε με την δική σας παρέμβαση να προστεθούν ως τροποποιήσεις στις ανωτέρω διατάξεις:

Το άρθρο 13 του Νόμου 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στην παράγραφο 2 περίπτωση α, ορίζει τα ακόλουθα:

«2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξαίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Η διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παραχώρηση.»

Στο άρθρο 23, παράγραφο 10, του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:

«10. Η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα.»

Επομένως, ζητάμε η διάρκεια της δια δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστου τμημάτων αιγιαλού και παραλίας αντί των τριών (03) χρόνων που ορίζει ο νόμος να επιμηκυνθεί σε πέντε (05) χρόνια. 

Περαιτέρω, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και με αριθμ. πρωτ.: 47458/15-05-2020 (ΑΔΑ 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ), στο άρθρο 14 ορίζει τα ακόλουθα:

«-Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.

– Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κλπ.) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου

χώρου.»

Ζητάμε οι προαναφερόμενες διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης να ενταχθούν ως προσθήκη στο άρθρο 44 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου, επειδή βάσιμα εκτιμούμε ότι η προσθήκη αυτή θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ενιαιοποίηση της ερμηνείας του νόμου και την ασφάλεια δικαίου. Επιπρόσθετα, ζητούμε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να αυξηθεί η επιφάνεια της ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) τουλάχιστον σε είκοσι (20) τ.μ. προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε.

Η απουσία σαφών κανόνων σε εθνικό  επίπεδο που διέπουν την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, εμποδίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στρεβλώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός της εσωτερικής αγοράς και χάνουν σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους κατά τρόπον ώστε οι πολίτες της να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές. Ένα κατάλληλο, ισορροπημένο και ευέλικτο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα εξασφάλιζε πραγματική και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και ασφάλεια δικαίου, πράγμα που θα ευνοήσει τις  επενδύσεις σε υποδομές και  υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα προσέφερε επίσης αυξημένη ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και θα μπορούσε να αποτελέσει βάση και μέσον για περαιτέρω άνοιγμα των διεθνών αγορών.

 Οι κανόνες του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης πρέπει να είναι σαφείς και απλοί. Πρέπει δε να αντικατοπτρίζουν δεόντως την ιδιαιτερότητα των παραχωρήσεων σε σύγκριση με τις δημόσιες συμβάσεις και να μη δημιουργούν υπερβολική γραφειοκρατία και στρεβλώσεις.

 Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν σημαντικά μέσα για τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική ανάπτυξη των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προώθηση του ανταγωνισμού εντός της διεθνούς αγοράς, καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλοντας στην επίτευξη αποτελεσματικότητας και καινοτομίας. και θα υποστηρίξει την επίτευξη βιώσιμων στόχων δημόσιας πολιτικής.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, αν και του περισσού, ότι σε συναντήσεις που είχαμε μαζί σας στα Υπουργεία σας επιδείξατε φιλόκαλη διάθεση για την επίλυση των ανωτέρων ζητημάτων σε προσεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Σας ευχαριστούμε για τις μέχρι σήμερα ενέργειες σας και την φιλόκαλη διάθεση που επιδείξατε να μας δεχτείτε στα Υπουργεία σας και προσβλέπουμε στην θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων μας. 

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΕΑΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.