header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 15/09/2020

Αρ. Πρωτ.: 160

Προς:  κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, ΥπουργόΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: minister@yna.gov.gr  , minister.office@yna.gov.gr,

Κοιν.: 1) κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών, μέσω email: ypourgos@ypes.gr,

2) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών,

μέσω email: yfyp.fpdp@minfin.gr   

3) κ. Γρηγόριο – Αλέξανδρο Δημητριάδη, ΓΓ Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού, μέσω email: gengram@primeminister.gr,

4) Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Τμήμα Α’ και  Γ’
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,

μέσω email: dla@hcg.gr

5) Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, μέσω email: kerk.thma@hcg.gr

Θέμα: Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. Θεμελιώδη αρχή της ημεδαπής και όχι μόνο έννομης τάξης συνιστά η αναγνωριζόμενη από αυτή παραδοχή με βάση την οποία δεν επέρχεται απώλεια δικαιώματος ή αξίωσης ή γενικώς ευχέρειας στην περίπτωση που ο φορέας αυτών (δικαιούχος) εμποδίστηκε να τα ασκήσει μέσα στην προβλεπόμενη είτε από διάταξη νόμου είτε από συμβατικό όρο προθεσμία για λόγους ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη δράση της Διοίκησης και τη συμπεριφορά των διοικούμενων στο πλαίσιο αυτής ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)) στις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 4 και 6 προβλέπει τα εξής:

{4.Αν οι διατάξεις επιβάλλουν τη συνυποβολή πιστοποιητικών, δικαιολσγητικών ή άλλων δημόσιων εγγράφων και αυτά δεν συνυποβάλλονται για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή του εγγράφου του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει στο υποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο έγγραφο να γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημόσιων εγγράφων, τα οποία, πάντως, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους. 6. Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.} 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι προθεσμίες που τίθενται από τη διοίκηση προς το διοικούμενο προς ενέργεια του τελευταίου έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα, ώστε η πάροδος τους έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος προς ενέργεια. Όμως, η υπέρβαση  των εν λόγω προθεσμιών είναι δυνατή, αν κατά την λήξη τους συμβαίνει γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία, η δε αναστολή διαρκεί όσο διαρκεί και το γεγονός αυτό (ΣτΕ 367/2001, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 300/2007, 479/2006, 488/2004). Εξάλλου η ανωτέρα βία είναι έννοια νομική και συνίσταται σε κάθε γεγονός που είναι απρόβλεπτο και ξένο προς το διοικούμενο, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί από αυτόν, ακόμα κι αν επεδείκνυε άκρα επιμέλεια και σύνεση συνεπεία δε του γεγονότος αυτού παρακωλύθηκε απολύτως να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Επίσης γίνεται δεκτό για την ταυτότητα του νομικού λόγου ότι λόγο ανωτέρας βίας συνιστά και πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και εν γένει συμπεριφορά της Διοίκησης, η οποία περιάγει το διοικούμενο σε αδυναμία να εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο ή από άλλη διοικητική πράξη εντός της οριζόμενης από αυτή προθεσμίας.

 Είναι επομένως σαφές με βάση τις ανωτέρω παραδοχές ότι η συνεπεία γεγονότος ανωτέρας βίας υπέρβαση της προθεσμίας, συνιστά γεγονός που έχει ως έννομη συνέπεια την επιμήκυνση της προθεσμίας προς ενέργεια. Τούτο δε ισχύει πολύ περισσότερο με βάση και την αρχή της νομιμότητας (χρηστής Διοίκησης κ.λ.π.) στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός της ανωτέρας βίας είναι γνωστό στη Διοίκηση καθώς και στην περίπτωση που τέτοιο γεγονός συνιστά πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και εν γένει συμπεριφορά αυτής που προέρχεται από την ίδια ή άλλη διοικητική Αρχή στο πλαίσιο της υλικής αρμοδιότητάς της. 

II. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, η άδεια εκμίσθωσης  ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα, με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού.

Ειδικότερα, για την φετινή περίοδο με απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρατάθηκε ο χρόνος ανανέωσης υφιστάμενων αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής παρατάθηκε μέχρι και τις 30-08-20. Ωστόσο, πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια, και στη συνέχεια οι κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες, δεν προέβησαν στις κατά το νόμο οφειλόμενες ενέργειες για την παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, με αποτέλεσμα πολλοί εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής να μην μπορέσουν να ανανεώσουν τις άδειές τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει δεκτό, σύμφωνα με τις εκτιθέμενες στην προηγούμενη παράγραφο παραδοχές, ότι στο χρονικό διάστημα που είχε οριστεί για την ανανέωση των αδειών τους (30-08-20) έλαβαν χώρα και διαρκούν γεγονότα ανωτέρας βίας με την εκτεθείσα στην παράγραφο αυτή έννοια, μη δυνάμενα να προβλεφθούν από τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, ακόμα και με την λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης , και ως εκ τούτου όσο διαρκούν έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (σύμβαση μίσθωσης) για την ανανέωση των αδειών. Επομένως, εκτιμούμε ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα γεγονότα ανωτέρας βίας και παρακωλύονται απολύτως οι εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής να προσκομίσουν συμβάσεις μίσθωσης κοινοχρήστου τμήματος αιγιαλού εντός  της οριζόμενης προθεσμίας, οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από την Διοίκηση προς τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής πρέπει να παραταθούν, όσο διαρκεί και το γεγονός αυτό. Δεν νοείται η μη εκπλήρωση, εκ μέρους της Διοίκησης, των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Είναι, επομένως, σαφές, με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, ότι η συνεπεία γεγονότος ανωτέρας βίας, υπέρβαση της προθεσμίας συνιστά γεγονός που έχει ως έννομη συνέπεια την επιμήκυνση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών.

III. Στην προκειμένη περίπτωση η παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και εν γένει συμπεριφορά της Διοίκησης, η οποία περιάγει τους επιχειρηματίες του κλάδου μας σε αδυναμία να εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20   εντός της οριζόμενης από αυτόν προθεσμίας για την εμπρόθεσμη ανανέωση των αδειών τους  δηλαδή  έως και 30-08-2020, η προθεσμία δε αυτή πρέπει να συνεχισθεί και  μετά 30-08-2020 και για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρις ότου   εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή της σύμβασης μίσθωσης.

Είναι η θέση μας πως η Διοίκηση με την όλη στάση της παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την διοίκηση. Η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί με τρόπο ασυνεπή, αντιφατικό ή κακόπιστο, ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο το διοικούμενο

Γι’ αυτό και για όλους μαζί τους ως άνω λόγους σας παρακαλούμε όπως προβείτε σε εκ νέου απόφαση για επιμήκυνση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που είχαν προθεσμία ανανέωσης μέχρι και τις 30-08-2020, και παρατείνετε την προθεσμία αυτή μέχρι την διενέργεια της πρώτης δημοπρασίας, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 47458 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 , πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και τις 30-06-2021.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.