header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας…”

“Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας…”
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 25/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 130
Προς: κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Υπουργό Εσωτερικών μέσω email: ypourgos@ypes.gr  
Κοιν.: 1. κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο,Υφυπουργός Οικονομικών μέσω email: yfyp.fpdp@minfin.gr  
2. κ. Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,μέσω  email: info@kedke.gr

Θέμα: Εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. Αριθ. 47458/15-052020 (ΑΔΑ 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ) με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. για απαγόρευση παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.»

Αξιότιμες κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

Στην παράγραφο 3 του  άρθρου 15 του νόμου 4467/2017 (Τροποποίηση των διατάξεων  του νόμου 2971/2001 για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης έναντι ανταλλάγματος)  θεσπίσθηκε ότι μέγιστη δυνατή διάρκεια της  δια δημοπρασίας μίσθωσης  αιγιαλού και παραλίας περιορίζεται στα τρία (3) έτη.

Με βάση τα περιλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η μέγιστη δυνατή διάρκεια της  δια δημοπρασίας μίσθωσης περιορίζεται στα τρία (3) έτη, ώστε ο χρόνος να είναι αρκετός για την επαρκή απόσβεση της επένδυσης του παραχωρησιούχου σε κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και αποτρεπτικός  για  επιπλέον εκ μέρους του, κατασκευαστικές επεμβάσεις στο χώρο. ( βλ.αιτιολογική έκθεση σε www.hellenicparliament.gr )  

Με το παρόν έγγραφο, ο Σύνδεσμος μας, που εκπροσωπεί πάνω από χίλιες επιχειρήσεις, επιθυμεί πριν την έκδοση της φετινής  σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας από τους Δήμους, να θέσει υπόψη σας ορισμένες σκέψεις και απόψεις, όσον αφορά την κρίση του ουσιαστικού ζητήματος, κατά πόσο δηλαδή εκτείνεται στην διακριτική τους ευχέρεια η μέγιστη δυνατή διάρκεια της  δια δημοπρασίας μίσθωσης  του αιγιαλού  αφ’ ης στιγμής   με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 47458 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020, έχει μεταβιβασθεί η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης έναντι ανταλλάγματος για τρία χρόνια, ευελπιστώντας ότι έτσι θα συμβάλλουμε στην δίκαιη κρίση του κρίσιμου και καίριου για εμάς αυτού  ζητήματος , ώστε η όποια απόφαση ληφθεί να μην αφήσει περιθώρια βάσιμης αμφισβήτησης, ως προς την ορθότητά της.

Το άρθρο 13 του Νόμου 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στην παράγραφο 2 περίπτωση α, ορίζει τα ακόλουθα:

«2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξαίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Η διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παραχώρηση.»

Στο άρθρο 23, παράγραφο 10, του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:

«10. Η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα.»

Επομένως, η άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου τμημάτων αιγιαλού και παραλίας,

Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας, η σαφήνεια της διατύπωσης του  άρθρου 13 του ν. 2971/2001  καθώς και της αιτιολογικής του έκθεσης, δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς το ότι η  δυνατή διάρκεια της  δια δημοπρασίας μίσθωσης είναι  τρία (3) έτη τα οποία καθορίζονται με ενιαίο και σαφή τρόπο για όλους τους αιτουμένους την παραχώρηση, αλλά ούτε και επιτρέπει διαφορετική ρύθμιση. .

Με βάση τα παραπάνω, δεν προκύπτει ότι από την παρ. 2 της εν λόγω διάταξης ότι  τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη των Δήμων, το περιεχόμενο δε της ρύθμισης αυτής βρίσκεται, από τελολογική άποψη, σε συμφωνία με τη γενικότερη μέριμνα του νομοθέτη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τον μετριασμό της επιχειρηματικής αβεβαιότητας

 Εξυπακούεται ότι στις Αποφάσεις των Δήμων, τίθενται όρια από τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας, καθώς και από την απαγόρευση υπέρβασης του σκοπού της ρύθμισης ο οποίος συνίσταται στην υπό προϋποθέσεις ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τον μετριασμό της επιχειρηματικής αβεβαιότητας

Η ισότητα του νόμου απέναντι στους πολίτες συνίσταται στην δέσμευση του νομοθέτη, κατά την ρύθμιση ουσιωδώς όμοιων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, να μην μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, διότι επιβάλλεται από λόγους γενικότερου ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπάγεται στον έλεγχο των Δικαστηρίων. Συνεπώς, αν με νόμο προβλεφθεί δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μια ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί από την ρύθμιση αυτή, κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, ως προς την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που δικαιολογεί την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική Η αρχή της  ισότητας, επιβάλλει την όμοια διοικητική μεταχείριση ατόμων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες οικονομικές συνθήκες (π.χ. είναι νομικά ανίσχυρο  και λογικά παράδοξο και ανεπίτρεπτο εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχουν την έδρα τους στον ίδιο Νομό, αλλά σε διαφορετικό Δήμο, ή έστω σε διαφορετικό νομό  να διαφοροποιείται η  επαγγελματική τους άδεια με μοναδικό  κριτήριο το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο κάθε Δήμος για την παραχώρηση του αιγιαλού.)

Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται ίσα σε όλους μας, γιατί αυτό επιβάλλεται από το Σύνταγμα, από μια θεμελιώδη αρχή του, που επιβάλλεται στους πάντες. Όμως, τι συμβαίνει στην πράξη; Μεταξύ του νόμου και αυτών στους οποίους εφαρμόζεται ο νόμος παρεμβάλλονται αναγκαία αυτοί που καλούνται να τον εφαρμόσουν, και εν προκειμένω οι Δήμοι

Και έτσι υπεισέρχεται, στην εφαρμογή του νόμου, ο υποκειμενισμός. Ένας υποκειμενισμός που δεν δικαιολογείται στην περιπτώσεις όπου  δεν υφίσταται διακριτική ευχέρεια του οργάνου που αποφασίζει (λ.χ. η απόφαση  για την παραχώρηση αιγιαλού για ένα (1) έτος).

Τι προσφέρει λοιπόν αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία στην επιχείρηση ; Τίποτα.

Τι προσφέρει στο κράτος; Τίποτα. Αντιθέτως επιβαρύνει τον κρατικό μηχανισμό με άχρηστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στόχος είναι να απλουστευθούν οι κανόνες, να αρθούν τα εμπόδια και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις προσεγγίζουν την επιχειρηματικότητα. Οι περιττές διοικητικές  απαιτήσεις συνιστούν μεγάλο φόρτο εργασίας για τις επιχειρήσεις. Η συμμόρφωση με περιττές  γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή, και αποσπά από την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως  πρέπει να δοθεί  μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της διοικητικής σαφήνειας, ώστε να εξαλειφθεί η περιττή γραφειοκρατία. Η φοβική γραφειοκρατία οχυρωμένη πίσω από αυτό το νομικό κουβάρι, καθυστερεί για χρόνια ή και τελικά ακυρώνει επενδύσεις απαραίτητες, φορτίζοντάς τους επιχειρηματίες  με περιττή και κοστοβόρα γραφειοκρατία που εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες

Η απουσία σαφών κανόνων σε εθνικό  επίπεδο που διέπουν την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, εμποδίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στρεβλώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, στερούνται των δικαιωμάτων τους εντός της εσωτερικής αγοράς και χάνουν σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, ενώ οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους κατά τρόπον ώστε οι πολίτες της να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές. Ένα κατάλληλο, ισορροπημένο και ευέλικτο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης θα εξασφάλιζε πραγματική και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην αγορά για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και ασφάλεια δικαίου, πράγμα που θα ευνοήσει τις  επενδύσεις σε υποδομές και  υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα προσέφερε επίσης αυξημένη ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και θα μπορούσε να αποτελέσει βάση και μέσον για περαιτέρω άνοιγμα των διεθνών αγορών.

 Οι κανόνες του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης πρέπει να είναι σαφείς και απλοί. Πρέπει δε να αντικατοπτρίζουν δεόντως την ιδιαιτερότητα των παραχωρήσεων σε σύγκριση με τις δημόσιες συμβάσεις και να μη δημιουργούν υπερβολική γραφειοκρατία και στρεβλώσεις.

 Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβάσεις παραχώρησης για τρία (3) έτη  σε όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου  αποτελούν σημαντικά μέσα για τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική ανάπτυξη των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προώθηση του ανταγωνισμού εντός της διεθνούς αγοράς, καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλοντας στην επίτευξη αποτελεσματικότητας και καινοτομίας. και θα υποστηρίξει την επίτευξη βιώσιμων στόχων δημόσιας πολιτικής.

Είναι απαραίτητο, για το συμφέρον της Χώρας , οι  αποφάσεις  στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας να λαμβάνονται µε βάση επιστημονικά κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη  άλλες σκοπιμότητες.

Επιπρόσθετα η σύναψη τριετών συμβάσεων  τώρα  που χαλαρώνουν αργά αλλά σταθερά τα περιοριστικά μέτρα ανάγεται σε θέμα μείζονος σημασίας. Ο  Π.Ο.Υ προειδοποιεί ότι «ίσως ο κορωνοϊός να μην εξαφανιστεί ποτέ». Η ανησυχία για ένα δεύτερο ή και τρίτο κύμα της πανδημίας εντείνεται.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες κατ ́αρμοδιότητα κάθε φορέα, προς τον οποίο απευθύνεται η παρούσα επιστολή, επί του ανωτέρω ζητήματος. Ειδικότερα  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. παρακαλείται  να την θέσει υπόψη των μελών της  , για την από μέρους τους απόκτηση πλήρους και σαφούς εικόνας του προβλήματος.

Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε σύντομα απάντηση εκ μέρους σας, σας ευχαριστούμε  εκ των προτέρων για την συνεργασία και παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.