header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kαταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων…

Kαταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εντός Λιμένος Ταχ. Κώδικας : 541 10 Πληροφορίες : Aνθ/ρχος ΛΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ε. Τηλέφωνο : 2313 325844/842 FAX : 2310 531 506 Ε-mail : thes.gga@hcg.gr

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ Θεσσαλονίκη,

13 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2131.19/1231 /20

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Kαταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων -προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης λόγω υπαιτιότητας πολιτών».

Σχετ.: α) Ν. 1844/1989 (ΦΕΚ Α΄ 110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Ο αριθμ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά Θ.Μ.Α»(Β΄444/1999)

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Η αριθμ 1329.1/53/02/14-11-2002 (Β΄1482) Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

δ) Η αριθμ 2903.5/92965/2019/31-12-2019 (Β΄5056) Απόφαση Κ. ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ: 9ΠΑΣ4653ΠΩ-ΨΙΓ). ε) ΩΠ: 29-01055/01-2020 Δ/γη μας (μ.π.σ.).

1. Κατόπιν έκδοσης της (δ) σχετικής θέτουμε σε γνώση σας τα κάτωθι:

α. Ως γνωστόν το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ως πολιτειακός φορέας

αρμόδιος για το συντονισμό της ναυτικής έρευνας και διάσωσης ,ασκεί υπεύθυνα και επί καθημερινής βάσης τα

καθήκοντά του θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα για τα στελέχη του τη διαφύλαξη του υπέρτατου

θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

β. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

[ άρθρο5 του ν. 1844/1989 (Α 1 ́10)], ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τις

Διεθνείς Συμβάσεις και Εγχειρίδια και επιλαμβάνεται επί παντός περιστατικού που αφορά την προστασία της

ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για το οποίο γίνεται κοινωνός, εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για

παροχή υπηρεσιών ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο2 του

ιδίου ως άνω νόμου.

γ. Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις διάθεσης προσωπικού και μέσων προς παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

προβλέπονται από τις διατάξεις της (γ) σχετικής. Αν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης

παρέχονται για κοινωφελείς σκοπούς και αδαπάνως για τον πολίτη, ενίοτε εξετάζεται, με μέριμνα του

επιχειρησιακού βραχίονα του φορέα, σε συνεργασία με τις οικονομικές Υπηρεσίες αυτού, η κατά περίπτωση

διάθεση του προσωπικού και των μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της άσκοπης κινητοποίησής

τους με δόλο ή ευήθεια για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, με αφορμή την αύξηση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης στα οποία

εμπλέκονται άτομα τα οποία κάνουν χρήση των μέσων που υπάγονται στις διατάξεις (β) σχετικού και σκοπό την

αποφυγή, κατά το δυνατόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ύπαρξης συμβάντων εις το μέλλον, τα οποία προσδίδουν

περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο με αυτά προσωπικό, ως και αβεβαιότητα ως προς την επιτυχή

1 έκβασή τους, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που υπηρετούν με αυταπάρνηση το

κοινωνικό σύνολο, με υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικότερα όταν αυτά λαμβάνουν χώρα υπό εξαιρετικά

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γνωστές ποικιλοτρόπως σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο( τουλάχιστον μέσω των

ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 21ου αιώνα), σας επισημαίνουμε την υποχρέωση πλήρους

συμμόρφωσής σας με τις διατάξεις του ΓΚΛ 20 όπως αυτός ισχύει και δη την πιστή τήρηση του άρθρου 33 του

(β) σχετικού για την μη χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής υπό δυσμενής καιρικές συνθήκες.

3. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί σε εντατικοποίηση αστυνομικών ελέγχων

αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής ως άνω διατάξεων, επιβάλλοντας σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση τις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των μελών σας.

5. ΚΛΘ/Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄ Λ/Τ – Λ/Φ Καλαμαριάς που κοινοποιείται η παρούσα εντέλλονται ομοίως για

εντατικοποίηση σχετικών αστυνομικών ελέγχων περιοχής δικαιοδοσίας τους ενημερώνοντας κατάλληλα οικείους

δραστηριοποιούμενους Ναυταθλητικούς συλλόγους εκμισθωτές ΘΜΑ και ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών,

συμφώνως διατασσομένων (δ) και (ε) σχετικών.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος ΛΣ (Τ) ΖΙΑΚΑ Αθανασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Ναυτικό Όμιλο Θεσ/νίκης ( nautical@ncth.gr)

2. Ο.Θ.Α. (φαξ: 2310845533, info@otha.gr)

3. Ν.Α.Ο.Κ.Θ. (φαξ: 2310-454155, naokth@otenet.gr)

4. Ο.Φ.Θ. (φαξ: 2310-848643, e-mail : info@ofth.gr)

5. ΕΚΟΦΝΣ (info@kopilasia.gr)

6. Ι.Ο.Θ (ioth@otenet.gr)

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

(info@w-a-g.gr, t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. 2η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)

2. Κ.Λ.Θ./Α/Φ – ΒΑΦ (υ.τ.δ.)

3. Κυβερνήτες ΚΛΘ/.Π.Λ.Σ. 1025-418-141-258-ΠΑΘ 050 (υ.τ.δ.)

4. ΚΛΘ/Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄ Λ/Τ – Λ/Φ Καλαμαριάς (υ.τ.δ.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΚΛΘ/ΤΟΜΕΙΣ ΛΑ-ΤΑΝΕΠ

2. ΚΛΘ/ΓΓΑ-ΓΑΝΕΔ

2

2022 2023 COVID-19 e-ΔΛΑ Nέα PARACRAFT SAFE WATERSPORTS Wing-Foiling ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αετοσανίδα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΚΛ20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοπρασίες ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ Εγγραφές Ευχαριστήριο Μήνυμα ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής Θαλάσσια Παιδική Χαρά Ιωάννης Πλακιωτάκης Κ.Υ.Α ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Λιμενικό Σώμα ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΩΛΕΙΤΕ Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.