header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Αυτοτελής Φορολόγηση Πλοίων Δευτέρας Κατηγορίας του Νόμου 27/1975, όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει.

Αυτοτελής Φορολόγηση Πλοίων Δευτέρας Κατηγορίας του Νόμου 27/1975, όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 12/04/2021

Αρ. Πρωτ.: 233

Προς: 1) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών,

μέσω email yfyp.fpdp@minfin.gr

2) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/ Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης/ Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας/ Τμήμα Γ ́: Φόρου Πλοίων Και Ναυτιλιακών Εταιρειών,  μέσω email: d12.c@yo.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Τμήμα Α’ και  Γ’
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,

μέσω email: dla@hcg.gr

Θέμα: Αυτοτελής Φορολόγηση Πλοίων Δευτέρας Κατηγορίας του Νόμου 27/1975, όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει.

Σχετ.: η αρ πρωτ: Ε.2054/ 22 Απριλίου 2020 (ΑΔΑ:6ΤΦΩ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ξ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων/ Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης/ Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας/ Τμήμα Γ ́: Φόρου Πλοίων Και Ναυτιλιακών Εταιρειών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής αποτελεί πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο και εκπροσωπεί πανελλαδικά του εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής. Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στην εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 (ΦΕΚ 1929/ Β/30-05-2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 1929/ Β/30-05-2018), με τίτλο «Διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου (PARASAILING ή PARACHUTING)», στη παράγραφος 18 αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η ανύψωση και η κάθοδος του θαλάσσιου αλεξίπτωτου επιτρέπεται να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και με γνώμονα την αποφυγή ατυχημάτων:

α) από πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.

β) από ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι.

γ) από την εξέδρα του εκμισθωτή, που έχει τοποθετηθεί πλησίον της ακτής με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής του άρθρου 35. Η εκκίνηση και επιστροφή στην περίπτωση αυτή από και προς την ακτή, του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν αυτό έλκει θαλάσσιο αλεξίπτωτο επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι, δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. ΜΕ ΑΡΙΘ. 20 είναι ειδικής κατασκευής σκάφη με κύριο προορισμό την ανύψωση και την κάθοδο θαλασσίου αλεξιπτώτου και το μήκος τους κυμαίνεται από επτά έως δέκα μέτρα. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών υπερβαίνει σε μήκος τα επτά μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα, μέχρι σήμερα νομοθεσία, εγγράφονται υποχρεωτικά στα νηολόγια πλοιαρίων, και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται φορολογικά ως πλοία δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4646/2019, αναπροσαρμόζεται η κλίμακα των φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία καθώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής με βάση το άρθρο 26α του ίδιου νόμου.

Με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4646/2019, προβλέπεται ότι ο πιο πάνω υπολογιζόμενος φόρος προσαυξάνεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος κατηγορίας πλοίου:

Είδος ΠλοίοΣυντελεστής
Επαγγελματικά αναψυχής, Τουριστικά ημερόπλοια, Ιδιωτικά αναψυχής  5

Ο Νόμος υπ΄ αριθ. 4256 (ΦΕΚ Α΄92/14.4.2014), με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Τουριστικά Πλοία», στο κεφάλαιο Α΄, και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, με τίτλο «Ορισμοί», ορίζει τα ακόλουθα:

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2.

γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.

δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.

ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

Περαιτέρω εκ της καθιερωμένης από το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της νομιμότητας του φόρου που επιτάσσει την ρύθμιση των ουσιωδών στοιχείων του φόρου με νόμο συνάγεται ότι οι διατάξεις που επιβάλλουν φορολογικά βάρη θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά σύμφωνα με τη γραμματική τους ερμηνεία. Εκ του λόγου αυτού απαγορεύεται καταρχήν η διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Κατά συνέπεια, τα ταχύπλοα σκάφη που διαθέτουν ενσωματωμένη εξέδρα και βίντσι, και ως εκ του προορισμού τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σαν εργαλείο δουλειάς, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στα επαγγελματικά αναψυχής ούτε στα τουριστικά ημερόπλοια. Όμως κατά παρέκκλιση των συνταγματικών αρχών, οι οποίες επιβάλλουν τη στενή, δηλαδή τη γραμματική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες αναφέρονται στα ουσιώδη στοιχεία του φόρου, πολλές φορές οι διατάξεις αυτές ερμηνεύονται εσφαλμένα δημιουργώντας προβλήματα στους φορολογούμενους.

 Ειδικότερα, και όσο αφορά τις διατάξεις  για τον υπολογισμό  και βεβαίωση φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975 που θεσπίζουν φορολογικoύς συντελεστές, απαγορεύεται  η διασταλτική  ερμηνεία αυτών υπό την έννοια ότι ο ερμηνευτής του δικαίου (φορολογική διοίκηση, ) δεν δύναται δια της τελεολογικής ερμηνείας να συμπεριλάβει τα ειδικής κατηγορίας και προορισμού ταχύπλοα αυτά σκάφη, στην ίδια κατηγορία  με τα Επαγγελματικά αναψυχής, Τουριστικά ημερόπλοια, Ιδιωτικά αναψυχής με κριτήρια που δεν αναφέρονται στο νόμοΕιδικότερα τα ταχύπλοα σκάφη, το οποία διαθέτουν ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι ναι μεν καταχωρούνται στα νηολόγια πλοιαρίων, πλην όμως δεν εκτελούν μεταφορά επιβατών και ο συνολικός χρόνος δραστηριοποίησης τους αφορά αποκλειστικά την ψυχαγωγική άσκηση στο θαλάσσιο αλεξίπτωτο (PARASAILING ή PARACHUTING). Διευκρινίζεται ότι ο Σύνδεσμός μας, με επανειλημμένα υπομνήματά του, έχει ζητήσει την εγγραφή αυτής της κατηγορίας σκαφών στα βιβλία εγγραφής μικρών σκαφών. Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μας έχει διαβεβαιώσει ότι το αίτημά μας αυτό θα εξεταστεί στην πρώτη τροποποίηση του Γ.Κ.Λ. 23, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται να τροποποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Επειδή, περαιτέρω, ο ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167), ορίζει στο άρθρο 7 ότι: «1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα. 2. Ο ΚΦΕ διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: … β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα …», στο άρθρο 21 ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, στο άρθρο 45 ότι: «Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: … ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα …» και στο άρθρο 47 ότι: «1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ, του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του ΚΦΕ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο … 2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα …».

5. Επειδή από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν 27/1975, οι οποίες έχουν υπερνομοθετική ισχύ, συνάγεται ότι η πρόσοδος που αποκτά ο πλοιοκτήτης από τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του πλοίου του φορολογείται μόνον βάσει των διατάξεων αυτών, εξαντλούμενης, με την φορολογία αυτή, κάθε υποχρέωσής του από το σχετικό φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα, όταν η εκμετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε  δραστηριότητα του πλοιοκτήτη σαν επαγγελματικό αναψυχής ή τουριστικό ημερόπλοιο, η πρόσοδος την οποίαν αυτός αποκτά από την μόνο βάσει των εν λόγω ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων και όχι ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα..

Επειδή το εισόδημα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής φορολογείται σύμφωνα με την φορολογία εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με βάσει τις διατάξεις του ν. 27/1975, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί φορολογίας πλοίων, ζητούμε την απαλλαγή μας από την φορολόγηση του ν. 27/1975, αποκλείοντας έτσι τη διπλή φορολόγηση για το ίδιο εισόδημα, καθότι στην ουσία η ίδια φορολογητέα ύλη φορολογείται δύο φορές και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διακρίσεις των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι άλλων.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.