header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Αντικατάσταση/Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Αντικατάσταση/Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
W.A.G (Watersports Association of Greece)

Έδρα:Κέρκυρα
Διεύ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου  54
Νέο Λιμάνι Κέρκυρα
Τηλ: 6977357391-6951668502
6956209272-2661038610
Fax: 2661038610

         Αριθμ. Πρ: 4/2017
Κέρκυρα 07/02/17
Προς:1)κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο/Υπουργό Οικονομικών
2)κ.Παναγιώτη Κουρουμπλή/Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
3)κ. Κατερίνα Παπανάτσιου/Υφυπουργό
Οικονομικών
4) κ. Νεκτάριο Σαντιρινιό/ Υφυπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5)κ. Νίκο Ματζάκο/Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Περιουσίας
6)κ.Χρήστο Λαμπρίδη/Γενικό Γραμματέα
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτική κ΄ Ναυτιλιακών
Επενδύσεων

 

Θέμα :<< Αντικατάσταση/Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης>>

Με προγενέστερη επιστολή του της 01/12/2014 ο Σύνδεσμός μας είχε ζητήσει, λόγω της εμπειρίας του περί το γίγνεσθαι τόσον στον πρακτικό όσον και στο θεωρητικό (νομοθετικό, κανονιστικό κ.λπ.) από τους προκατόχους σας συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και  , Ναυτιλίας   επανεξέταση όλων των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με την επιβολή του δυσβάστακτου στη σημερινή πραγματικότητα οικονομικού ανταλλάγματος (30 ευρώ/ανά τ.μ επιφάνειας)  για την χρήση πλωτής εξέδρας, με στόχο την προσαρμογή των οικείων διατάξεων στη σημερινή πραγματικότητα. «Φωνή βοόντως εν τη ερήμω» όμως παραμένει η έκκληση του Συνδέσμου μας.
Απευθυνόμεθα εκ νέου, προς εσάς  για το σημαντικό αυτό θέμα που  αποτρέπει την ώθηση και ανάπτυξη του παράκτιου- θαλάσσιου τουρισμού , ο οποίος  αντιπροσωπεύει  ένα πυλώνα ανάπτυξης ανάκαμψης και ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας και σας αναφέρουμε τα ακόλουθα.:

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 2971/2001 επιτρεπόταν  η κατασκευή πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι 100 μ2, και για εποχιακή χρήση μέχρι 6 (έξι) μηνών για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Το Υπουργείο Οικονομικών/ Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/ Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας & Εθν. Κληροδοτημάτων/ Δ/νση. Δημ. Περιουσίας με την ΠΟΛ.1118975/8158/Β0010/2007  ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη δέχτηκε ότι στη διάταξη αυτή εμπίπτουν αποκλειστικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκί, τζετ σκι κλπ) που για λόγους ασφάλειας των λουομένων είναι προτιμότερο να μη βρίσκονται στην ακτογραμμή. Σε καμιά περίπτωση οι πλωτές εξέδρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εστιατόρια ή κέντρα αναψυχής, ενώ για τη διαδικασία παραχώρησης προβλέπεται πιο ευέλικτη διαδικασία έναντι της παρ. 2 καθώς απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και απλή γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού.
2.    Δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 εκδόθηκε από το ΥΕΝ και σχετική Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής πλωτών εξεδρών. Πρόκειται για την υπ΄ αριθμ. 3117.1/ΜΦ 4Β/Ν/01/3-3-2003 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία καθορίστηκαν τόσο η διαδικασία έκδοσης των αδειών για τις πλωτές εξέδρες όσο και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης (π.χ. απόσταση των πλωτών εξεδρών από την ακτογραμμή, απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Λιμενική Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών, τεχνικές προδιαγραφές τους κ.λ.π.). Επίσης με το άρθρο 4 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι οι πλωτές εξέδρες μπορούν να χρησιμοποιούνται για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και στιγμιαία για απλή αποεπιβίβαση επιβατών από και προς την ξηρά, εφόσον όμως δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν αυτές. Όπως προκύπτει τόσο από τη γραμματική όσο και από την τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής, η αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών προβλέπεται ως μια κατ΄ εξαίρεση δραστηριότητα που ασκείται στιγμιαία και για λόγους ανωτέρας βίας και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την κατασκευή της εξέδρας. Η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η χρήση για αποβίβαση και επιβίβαση ρητά επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν παραβλάπτονται οι σκοποί για τους οποίους τοποθετήθηκαν οι πλωτές εξέδρες.
3.    Στη συνέχεια στο άρθρο 14 παρ του ν. 2971/2001/ ΦΕΚ 285/ τ. Α΄ /, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα ορίζεται ότι : « Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με την διαδικασία της περίπτωσης β΄ να τοποθετούνται στην θάλασσα χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό πλωτές εξέδρες επιφανείας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών»
4.    Επί του ανωτέρω θέματος εξεδόθη κατά νομοθετική εξουσιοδότηση η Υ.Α. 8220/131/14/ ΦΕΚ 1651/τ. β΄/ ΄΄ Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση.΄΄ Άρθρο 2
Διαδικασία τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρις έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη ιδίως των ακόλουθων σκοπών:
α) προσωρινή πρόσδεση σκαφών
β) πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες παραλίες και περιοχές
γ) διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων
δ) εξυπηρέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
ε) εγκατάσταση και λειτουργία ναυαγοσωστικών μονάδων
στ) διενέργεια καταδύσεων
2. Η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας δεν δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς

5.    Περαιτέρω, κατά  νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 5δ εξεδόθη η Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ Καθορισμός  ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα , η οποία ορίζει σχετικά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 ότι για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.
6.    Επιπλέον,  με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του  άρθρου 43 του Συντάγματος προβλέπεται ότι φορέας της νομοθετικής εξουσιοδότησης μπορεί να είναι και άλλα, όργανα της Διοίκησης, εφόσον όμως παρέχεται εξουσιοδότηση προς ρύθμιση, μεταξύ άλλων, «ειδικότερων» θεμάτων. Ως ειδικότερα θέματα νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόμενο τους και σε σχέση με την ουσιαστική ρύθμιση που περιέχεται στο νομοθετικό κείμενο, μερικότερη περίπτωση ορισμένου θέματος που αποτελεί το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης. Απαιτείται, επομένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νομοθετικό κείμενο όχι απλώς τον καθ’ ύλη προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό, ορισμένο, όμως, πλαίσιο, σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να ρυθμίσει τα μερικότερα θέματα. (βλ. ΣτΕ 4242/2015, ΣτΕ 3070/2015, ΣτΕ 2325/2013, ΣτΕ 1210/2010 Ολομ.).
7.    Η προαναφερόμενη εξουσιοδότηση της παρ.5δ του άρθρου 14 δεν έχει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, στην περίπτωση αυτή, και δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος, λόγω του γενικού και αόριστου χαρακτήρα της. Πράγματι, για να ήταν σύννομη μία τέτοια εξουσιοδότηση θα έπρεπε να περιλαμβάνει ς, έστω και σε γενικό αλλά ορισμένο πλαίσιο, τα κριτήρια εκείνα που θα ήταν υποχρεωμένος ο κανονιστικός νομοθέτης να λάβει υπόψη του κατά τον προσδιορισμό του ύψους του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος,  δεδομένου μάλιστα ότι τα συγκεκριμένο ζήτημα  δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ ,  βρίσκεται εκτός εξουσιοδότησης και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα (πρβλ. ΣτΕ 2850/2015). Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, προστασία και διαχείριση αιγιαλού και παραλίας» έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση και προβλέπεται τρόπος καθορισμού ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας, θάλασσας και πυθμένα.

8.    Με την αλλαγή της νομοθεσίας  κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε κάποια από τις παραλίες ή κάθε ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας κατοικίας θα θέλει να έχει τη δική του εξέδρα. Προφανώς, για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε το προαναφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα

9.    Όμως , η παραπάνω καταχρηστική (υπερβολική) ρύθμιση συντελεί,  σε άνιση μεταχείριση των επαγγελματιών (οι οποίοι ασχολούνται με τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής) , εάν σκεφθεί κανείς ότι αιφνιδιαστικά επιβαρύνονται με αύξηση τελών κατά 4500%  , συρρικνώνοντας το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, αφού εξομοιώνει τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής με τους ιδιώτες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο νομοθέτης επέτρεπε με το προϊσχύον καθεστώς  σους εκμισθωτές Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι η  τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας είναι υποχρεωτική, δηλαδή προέρχεται απευθείας από τον νόμο, ενώ στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α δεν απομένουν παρά «δέσμιες ενέργειες», αφού δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση πλωτής εξέδρας) των οικείων Λιμενικών Αρχών.
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη  η κατάργηση της Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ ,  και να ξεκινήσει η επεξεργασία ενός  νέου συστήματος για τον υπολογισμό  του οικονομικού ανταλλάγματος  με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους του, ώστε να αρθούν σε μεγάλο βαθμό οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος, ορίζοντας ένα πλαφόν πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται κλιμακωτά. Δεν μπορεί να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι αυτόν που υποχρεωτικά τοποθετεί και χρησιμοποιεί μια πλωτή εξέδρα, ως εργαλείο για την δουλειά του, με τον ιδιώτη που την θέλει να προσδένει το σκάφος του . Δεν έχουν τα ίδια χρήματα , ούτε η χρήση τους είναι ίδια
Για όλα τα παραπάνω σας παρακαλούμε να καθορίσετε το συντομότερο δυνατό, συνάντηση του Προεδρείου του Διοικητικού μας Συμβουλίου μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις μας στα σημαντικά αυτό θέμα, στο οποίο ο σύνδεσμος μας διαθέτει αξιόλογη εμπειρία πολλών δεκαετιών.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραμματέας

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                Θεριανός Φίλιππος

Για προβολή και εκτύπωση πατήστε εδω

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΕΑΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.