header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Aνάκληση ερμηνευτικής εγκυκλίου

Aνάκληση ερμηνευτικής εγκυκλίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟS  ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
W.A.G (Watersports Association of Greece)

Έδρα:Κέρκυρα                                                                            Αριθμ. Πρ: 3/2017
Διεύ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου  54                                         Κέρκυρα 30/01/2017
Νέο Λιμάνι Κέρκυρα
Προς: 1)κ. Υπουργό Ναυτιλίας και
Τηλ: 6977357391-6951668502                                                   Νησιωτικής Πολιτικής
6956209272-2661038610                                                    2) κ. Υφυπουργό Ναυτιλίας και
Fax: 2661038610                                                                         Νησιωτικής Πολιτικής

Κοιν:    Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Θέμα: <<Aνάκληση ερμηνευτικής εγκυκλίου>>

  Σχετ: Το αριθμ.πρωτ. 2131.4/7338/2016 7/12/2016 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας                                                                                                  
                                                                                                          

Προσφεύγουμε  ενωπιόν σας, και ζητούμε την ανάκληση της αριθμ. πρωτ.: 2131.4/981/2016/07-03-2016 ερμηνευτικής διαταγής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας  για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθμ. πρωτ.: 2131.4/981/2016/07-03-2016 ερμηνευτική διαταγή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας  διευκρινίσθηκαν προς τις Λιμενικές Αρχές τα εξής.: «Στην περίπτωση που υποβληθεί στην υπηρεσία σας αίτηση μεταβίβασης της αναφερόμενης στο θέμα άδειας εκμίσθωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται , στο πρόσωπο του αιτούντα, όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αρίθμ. 20 , να ενημερώνετε το φορέα εκμετάλλευσης του υπόψη χώρου του αιγιαλού , ότι η χρήση του συγκεκριμένου πόστου, ζητείται μεν από διαφορετικό πρόσωπο , αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής  (Θ.Μ.Α.) που χρησιμοποιούσε το πόστο και πριν, της οποίας η άδεια, απλά πρόκειται να μεταβιβαστεί»
Επομένως, η εφαρμοστική αυτή διαταγή συνηγορεί με την άποψή μας η οποία συνίσταται στο ότι η άδεια που πρόκειται να μεταβιβασθεί, ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.

Ωστόσο εντελώς ξαφνικά και αιφνιδιαστικά σύμφωνα με την Αριθμ. Φακέλλου: 2131.4/19595/2016/04-03-2016, νέα ερμηνευτική εγκύκλιο  της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι εν λόγω άδειες δεν μπορούν να μεταβιβασθούν , εάν κατά τον χρόνο μεταβίβασής τους μεταβίβασή της δεν πληρείται η προϋπόθεση της ελάχιστης απόστασης των τριακοσίων (300) μέτρων από τις έτερες άδειες εκμίσθωσης .
Επομένως,  η εγκύκλιος της αρμοδίας καθ’ ύλην Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργού,  στην οποία αναφέρεται ότι,:<< Σε απάντηση της σχετικής , σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανομενα της παραγράφου 9, του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20(Β΄ 444/1999), όπως ισχύει, ‘’ η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μεταβιβάζεται ελεύθερα…..οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου αυτού’’. Συνεπώς, για την μεταβίβαση άδειας κατόχου, στον οποίο εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 37, ως άνω Γενικού Κανονισμού Λιμένων, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 22 υπόψη ΓΚΛ , ήτοι,’’ για λόγους προστασίας των λουομένων …….. η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκμισθωτών, απαγορεύεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων’’, καθότι όπως προαναφέρθηκε, η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής  μεταβιβάζεται ελεύθερα , εφόσον, μεταξύ άλλων, συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 22 του εν λόγω Κανονισμού.  », έχει σαφώς την έννοια «εντολής» προς τα διοικητικά όργανα για τον ενδεδειγμένο τρόπο ενεργείας τους, έχουν δε τα όργανα υποχρέωση, εκ του άρθρου 25 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα), να την εφαρμόζουν,

Το περιεχόμενο, όμως, αυτό, της εν λόγω εγκύκλιου   αντίκεινται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η οικονομική και επαγγελματική ελευθερία. Και τούτο, διότι ,οι επί πλέον περιορισμοί της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας που θεσπίζονται με τις ερμηνευόμενες  διατάξεις και οι οποίοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, στον απόλυτο αποκλεισμό της δυνατότητας επιχειρηματικής εκμετάλλευσης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής τόσον από εταιρεία οιασδήποτε μορφής όσον και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αντικατάσταση της, πλην αυτού που αρχικά είχε εκδοθεί η άδεια δεν είναι θεμιτοί κατά το Σύνταγμα περιορισμοί και απαγορεύσεις.   δεδομένου ότι, δεν προβλέπονται ρητώς ή προκύπτουν σαφώς από διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 9 , του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 (φεκ 444 β΄/1999 )όπως ισχύει, μετά  την συμπλήρωση της με το άρθρο 2 του Γ.Κ.Λ.  56 (τβ΄/ 2551/2014) ορίζεται ότι : « Η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μεταβιβάζεται ελεύθερα , για όσο χρόνο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και συντρέχουν στο πρόσωπό του ενδιαφερόμενου οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου αυτού.»
Από την γραμματική ερμηνεία της διάταξης και ειδικότερα από την χρήση των όρων << …συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου>> , συνάγεται ευθέως ότι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα αυτά είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20 , με τα οποία εξασφαλίζεται η συνδρομή των προβλεπομένων στον Κανονισμό προϋποθέσεων επαγγελματικής ακεραιότητας και ικανότητας που πρέπει να διαθέτουν  τα εμπλεκόμενα με τις ως άνω δραστηριότητες πρόσωπα
Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί η συστηματική ερμηνεία των διατάξεων εντός της συνολικότερης ρύθμισης του άρθρου 22 , λαμβανομένου υπόψη στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού ορίζεται << Επιτρέπεται σε νομικό πρόσωπο , καθώς και σε ξενοδοχειακή μονάδα , η δήλωση στην Λιμενική Αρχή περισσοτέρων του ενός προσώπων , από τους κατά νόμο ή κατ΄ ανάθεση εκπροσώπους του , που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα προσόντα , για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Ο χρόνος (ημέρες-ώρες) εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή της ξενοδοχειακής μονάδας για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα δηλώνεται από το νομικό πρόσωπο ή την ξενοδοχειακή μονάδα και αναγράφεται στην άδεια.>>  Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και ερμηνεία μιας διάταξης  πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη συνοχή του κειμένου που αφορά την λογική του συνόλου της διάταξης. Η λογική συνοχή του κειμένου δεν εξασφαλίζεται όταν ταυτόσημοι όροι χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν διαφορετικές έννοιες.  Ο στόχος έγκειται στην μη ύπαρξη διφορούμενων εννοιών, αντιφάσεων ή αμφιβολιών ως προς την σημασία μιας έννοιας . Επομένως  οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 22 που πρέπει nα συντρέχουν στο πρόσωπο του εκμισθωτή ή του κατ΄ ανάθεση εκπροσώπους του νομικού προσώπου ,  είναι αυτά της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, διαφορετικά θα αποδιδόταν με ανομοιόμορφο τρόπο η ίδια έννοια.

Στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας , έχουν νομοθετηθεί κριτήρια γενικού και αντικειμενικού χαρακτήρα σε σχέση με την μεταβίβαση των αδειών σε ποικίλους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας . Ειδικότερα , επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ότι  με την παρ. 2 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 4072/12 (Α΄86/12) ορίζεται ότι: . 2.  «Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχείρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.» 6. «Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας , έγκρισης ή πιστοποιητικού καθώς και για την διατύπωση γνώμης, αρκεί η προσκόμιση όλων των  δικαιολογητικών που προβλέπονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται εκ μέρους της αρμοδίας αρχής αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών, ενώ αν προσκομισθούν δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η παράβαση της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμόδιου υπαλλήλου.»

Με βάση τα παραπάνω  δεν προκύπτει ρητά από την κανονιστική διάταξη ότι τίθεται ως προϋπόθεση για την μεταβίβαση εκμίσθωσης άδειας θαλάσσιων μέσων αναψυχής να πληρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20 , δεδομένου ότι δεν συναρτάται με τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου

Ο συγκεκριμένος περιορισμός συνιστά περιορισμό στην άσκηση επαγγέλματος, έχει ήδη κριθεί , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας , είναι δηλαδή συνάρτηση του χρόνου έκδοσης της άδειας και δεν συνδέεται με τα επαγγελματικά ή ‘άλλα προσόντα που συντρέχουν στο πρόσωπο του εκμισθωτή. Πρόκειται , δηλαδή για έγκριση που είχε δοθεί για την λειτουργία της επιχείρησης και δεν αφορά τα στοιχεία του νέου φορέα.
Με βάση τα παραπάνω, από πουθενά δεν συνάγεται ευθέως, εξετάζοντας την σχετική διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ότι η εφαρμογή της περιορίζεται σε κάποιες περιπτώσεις (απόσταση μεταξύ των θέσεων επί του αιγιαλού των εκμισθωτών 300 μέτρα ) εξαιρώντας κάποιες άλλες άδειες οι οποίες σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΓΚΛ 20 εξακολουθούν και ανανεώνονται χωρίς την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 22.

Επομένως το σχετικό δικαίωμα που δίνεται από τον Κανονισμό δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν η απόσταση μεταξύ των πόστων των εκμισθωτών είναι μικρότερη των 300 μέτρων. Άλλωστε , εάν κάτι τέτοιο ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη θεωρούμε ότι θα γινόταν σαφής αναφορά στις εξαιρούμενες από την συγκεκριμένη διάταξη περιπτώσεις κάτι που δεν συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πλην, όμως, αν σύμφωνα με την ερμηνευτική προσέγγιση που υιοθετεί, η  Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,   ελεύθερη μεταβίβαση άσκησης δραστηριότητας, νοείται  η επιβάρυνση του νέου δικαιούχου  με πρόσθετες προϋποθέσεις που θεσπίσθηκαν μεταγενέστερα από τον χρόνο χορήγησης της αρχικής άδειας, γίνεται αντιληπτό ότι αναιρείται ( ακυρώνεται) η ίδια η λειτουργία της διάταξης, με αποτέλεσμα να καταργούνται δικαιώματα τα οποία ο νόμος ήθελε να προστατέψει.
Θεωρούμε αναγκαίο να τονιστεί ότι η βούληση του νομοθέτη είναι ότι η άδεια μεταβιβάζεται ελεύθερα για όσο χρόνο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Με άλλα λόγια η μοναδική προϋπόθεση που προβλέπεται ρητά στον κανονισμό είναι κατά τον χρόνο της μεταβίβασης η άδεια να βρίσκεται σε ισχύ. Επομένως, στην εξεταζόμενη εν προκειμένω περίπτωση,  όταν το αποκτώμενο δικαίωμα στηρίζεται σε προϋπάρχον δικαίωμα άλλου δικαιούχου ο οποίος το μεταβιβάζει, μεταβιβάζεται το δικαίωμα στον νέο δικαιούχο   με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Αφορά δηλαδή το νόμιμο δικαίωμα που έχει ο εκμισθωτής να συνεχίζει να εκμισθώνει τα  ίδια θαλάσσια μέσα αναψυχής που αναγράφονται  στην άδεια την οποία μεταβιβάζει . Το δικαίωμα αυτό μεταβιβάζεται σε τρίτους. Διαφορετικά δεν θα είχε κανένα νόημα  η πρόβλεψη της σχετικής διάταξης για την ελεύθερη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης δραστηριότητας , αφού σύμφωνα με την ερμηνεία που υιοθετείται το δικαίωμα καθίσταται προσωποπαγές( συνδέεται  στενά και αποκλειστικά  με το υποκείμενο άσκησης  του δικαιώματος). Ούτε εκχωρείται , ούτε κληρονομείται.

Υπέρ της άποψης αυτής  συνηγορεί και το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 37 του Γ.Κ.Λ. με αριθμ. 20, στην οποία ορίζεται:
«Μετά τη λήξη του χρόνου θεώρησης/ανανέωσης της άδειας των προηγουμένων παραγράφων , αυτή παύει να ισχύει και για την συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαιτείται η έκδοση νέας άδειας κατά τη διαδικασία του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη της παργ.6 του άρθρου 22 δεν έχει εφαρμογή  για τους ήδη κατόχους αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής , εφόσον οι άδειες αυτές είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού  και δεν είχαν ανακληθεί  μέχρι την ημερομηνία αυτή είτε δεν έχουν ανακληθεί  μέχρι τις ημερομηνίες λήξης του χρόνου θεώρησης /ανανέωσης τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παργ.1 του άρθρου 37.>>
Σύμφωνα  με το γράμμα της παραπάνω διάταξης και όσον αφορά τους ήδη κατόχους αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, οι αρμόδιες υπηρεσίες  χορήγησαν σε αυτούς νέες άδειες,  εφόσον  λειτουργούσαν νόμιμα πριν τη δημοσίευση του Γ.Κ.Λ. με αριθμ. 20 (φεκ 444β/26-4-1999)  και βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων μεταξύ τους .

Η εν λόγω διάταξη αποβλέπει στο να ρυθμίσει την κοινωνική συμβίωση και να εξομαλύνει περιπτώσεις τριβής που προκύπτουν από το γεγονός ότι κατά την έκδοση του Γ.Κ.Λ με αριθμ. 20 υπήρχαν  εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων μεταξύ τους

Συνεπώς ο ρυθμιστικός σκοπός της εν λόγω διάταξης είναιαφενός να διασφαλίσει την νομιμότητα όλων ανεξαιρέτως των  επιχειρήσεων που  εκμεταλλεύονται θαλάσσια μέσα αναψυχής ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο αυτών και οι εξ αυτού δυσμενείς συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας η οποία μαστίζεται από το πρόβλημα της μεγάλης ανεργίας και της δραματικής μείωσης των επιχειρηματικότητας και αφετέρου να εξομοιώσει παλαιούς και νέους επαγγελματίες, για  την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν,  ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις Για τον λόγο αυτό, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιοριστικής ερμηνείας της εν λόγω διάταξης, προκρίθηκε η συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα των εκμισθωτή θαλάσσιων μέσων αναψυχής ώστε να μην προκαλείται σύγκρουση των διοικουμένων και να μη διαταράσσεται η εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Ως εργαλείο για την επίτευξη του ανωτέρω ρυθμιστικού σκοπού του ο νόμος επιλέγει την εξομοίωση των αδειών  και προβλέπει την ενιαία αντιμετώπιση τους

Ωστόσο, παρά την ιστορική βούληση του νομοθέτη και την σαφή και αδιάστικτη διατύπωση του θετού νόμου, ο εφαρμοστής της διάταξης  επιχειρώντας διορθωτική συσταλτική  ερμηνεία, η οποία όμως, δεν δικαιολογείται με τελολογικά προσανατολισμένες σκέψεις και επιχειρήματα, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής οι οποίες είχαν ιδρυθεί μετά την δημοσίευση του Γ.Κ.Λ με αριθμ. 20.
Η μόλις ανωτέρω ερμηνευτική εκδοχή δεν καλύπτεται από το γράμμα του ερμηνευόμενου κανόνα δικαίου (άρθρο 22 παρ. 9 του Γ.Κ.Λ με αρ. 20), ο οποίος έχει σαφή και αδιάστικτη διατύπωση και τον τροποποιεί, αφού προσθέτει στο κείμενο του προϋποθέσεις μη αναγραφόμενες σε αυτό, ερχόμενη σε αντίθεση με τον ανωτέρω προαναφερθέντα και κατά τελολογική ερμηνεία διαπιστούμενο ρυθμιστικό σκοπό του νόμου, ενώ περαιτέρω αντιβαίνει και στη δημοκρατική αρχή της χρηστής διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικούμενων πολιτών, της ισότιμης αναλογικής μεταχείρισης. αφού υιοθετεί την μεγαλύτερη επαχθή ερμηνεία
Συνεπώς η ερμηνευτική προσέγγιση που γίνεται από την Διοίκηση με την αρίθμ. φακ. 2131.4/19595/2016 εγκύκλιο,  είναι αντίθετη προς το γράμμα και τον σκοπό της σχετικής διάταξης και κατά την εκτίμηση μας εκδόθηκε για σκοπό καταδήλως διαφορετικό από εκείνον που επιδιώκεται με την τροποποιητική διάταξη. Ενώ, λοιπόν, εμφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία  τις ανατρέπει.

Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και δεδομένης της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης το δικαίωμα μεταβιβάζεται με τα προνόμια και τις υποχρεώσεις  που υφίστανται κατά τον χρόνο μεταβίβασης (παράγωγη μεταβιβαστική κτήση δικαιώματος). Με άλλα λόγια ο νέος δικαιούχος της  άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής  και κύριος των θαλασσίων μέσων αναψυχής, είναι δικαιούχος των ίδιων δικαιωμάτων που είχαν απονεμηθεί στον παλαιό δικαιούχο.
Σημειωτέον εν τέλει, ότι με την ίδια τροποποιητική διάταξη καταργήθηκε το άρθρο 9 του ΓΚΛ 20 που όριζε ότι << Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου , κατόχου άδειας εκμίσθωσης αν η ατομική επιχείρηση πρόκειται να συνεχισθεί από το ή σύζυγο ή τα τέκνα του , επιτρέπεται η αντικατάσταση άδειας εκμίσθωσης στο όνομα ενός από αυτούς, εφόσον προηγουμένως υποβληθεί αίτηση και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου αυτού.>>
Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελεί γενική αρχή του δημοσίου δικαίου σκοπός της οποίας είναι κυρίως η αποτροπή αιφνιδιασμού του πολίτη διαμορφωθεισών καταστάσεων που θα απέβαινε επιζήμια για τα έννομα συμφέροντα του. Ειδικότερα, πριν την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, για αντικατάσταση άδειας λόγω θανάτου οι οικείες Λιμενικές Αρχές αρκούνταν στην υποβολή των δικαιολογητικών των περ. α),β), γ), δ), ε), ζ), η), θ), και ι ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ 20.
Σύμφωνα δε με το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 4665/88, Τμ. Δ΄) η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας αποτελεί τον κανόνα, ο οποίος κάμπτεται μόνο όπου προβλέπονται ρητώς ή προκύπτουν σαφώς από διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης θεμιτοί κατά το Σύνταγμα περιορισμοί και απαγορεύσεις. Δεν μπορεί μάλιστα να συναχθεί απαγόρευση άσκησης ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας από το γεγονός και μόνο ότι  η Διοίκηση αποδίδει στην ερμηνευόμενη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει παραβιάζοντας έτσι ευθέως τον κανόνα δικαίου.
Ύστερα από τα παραπάνω , παρακαλώ όπως διερευνήσετε την υπόθεσή μας   δεδομένου ότι, από τα νομικά και λογικά παράδοξα αυτής της ερμηνείας  προσβάλλονται τα έννομα συμφέροντα των μελών μας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος                                                           Ο Γραμματέας
Μιχαλάς Ιωάννης                                                          Θεριανός Φίλιππος

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.