header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό

Αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό

«Αίτημα για συνάντηση».

Κυρία  Υπουργέ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Eκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής θα ήθελε να μας ορίσετε συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα αριθ. Πρωτ.: 8/2017/28-04-2017 και αριθ. Πρωτ.:12/2017/29-05-2017 υπομνήματα μας (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), και, άπτονται στην αρμοδιότητά σας.

 

Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων

Με εκτίμηση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                         Θεριανός Φίλιππος

==============================================================================>

 

Θέμα 1: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

                 ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

W.A.G (Watersports Association of Greece)

 

Έδρα:Κέρκυρα                                                                                          Aριθμ.Πρωτ.  8/2017

Διεύ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου  54                                                       Κέρκυρα, 28/04/2017

Νέο Λιμάνι Κέρκυρα                                                              Πρός:  

Τηλ: 6944387759-6956209272                                              1)Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

        2661038610                                                                    Πολιτικής, Διεύθυνση Κτιριακών και

Fax: 2661038610                                                                    Λιμενικών Υποδομών

e-mail: t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr                                        2)Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

                                                                                                Πολιτικής, Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής 

 

« Επιτρεπόμενες χρήσεις επί του αιγιαλού»

Αξιότιμη κ. Υπουργός

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Κ.Υ.Α Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ορίζονται τα εξής:

  1. Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού(όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου) .

 

  1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις , επιχωματώσεις, κ.λ.π.).Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.

 

  1. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις  ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής . Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. 

 

  1. Η νέα ΚΥΑ παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού με το προεκτεθέν περιεχόμενο της σε κάθε περίπτωση είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «[…]Στο άρθρο 2 του ν. 2971/2001 ορίζονται τα εξής: «1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγμα­τα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προ­στατεύει και τα διαχειρίζεται. 2. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζω­νών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. 3. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές. Κατ’ εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησι­μεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκο­πούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. 4. Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επι­τρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.[…].  Επειδή, υπό το φως των διατάξεων που εκτέθηκαν στις σκέ­ψεις 8 και 9 για την προστασία των ακτών, σε συνδυασμό με την κατ’ άρ­θρο 2 παρ. 2 του ν. 2971/2001 γενική ρήτρα περί ευθύνης του Κράτους για την προστασία του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, οι ρυθμί­σεις των άρθρων 13 και 15 του ν. 2971/2001 έχουν την έννοια ότι η παρα­χώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστηριοτήτων που είναι, καταρχήν, ήπιες και συμβατές με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων, πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από εξατομικευμένη κρίση της Διοικήσεως, συνοδευόμενη από τα αναγκαία διαγράμματα, με την οποία θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και περιορισμοί ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, προκειμένου να διασφαλισθεί και η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγα­θού. Ειδικότερα, στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου προβλέπεται ρητά η δυνατότητα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, με ελαφρές και μη μόνιμες κατασκευές, όπως λ.χ. θαλάσσια μέσα αναψυχής, ομπρέλες και τροχήλατα αναψυκτήρια, δεδομένου ότι οι μόνιμες κατασκευές, πέραν της αλλοίωσης που επιφέρουν στη μορφολογία του αιγιαλού, συνδέονται με δραστηριότητες (bar-αναψυκτήρια) μη συμβατές με το χαρακτήρα και τον προορισμό του αιγιαλού, ως κοινόχρηστου φυσικού αγαθού, και ως εκ τούτου αποτελούν μη επιτρεπόμενη χρήση εκ του νόμου».

 

  1. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αριθ. 335/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., οι  κατασκευές που εδράζονται στο έδαφος, χωρίς πάκτωση δεν εμπίπτουν στην έννοια του έργου, εκτελουμένου στον αιγιαλό ή την παραλία , η εκτέλεση του οποίου υπόκειται στις προϋποθέσεις  του άρθρου 14 Ν. 2971/2001. Η παραχώρηση , όμως της απλής χρήσεως αιγιαλού ή παραλίας για την εγκατάσταση των πιο πάνω κατασκευών σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 υπόκειται στις ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρ.1 του ως άνω 13, δηλ. α) να μην παραβιάζεται ο προορισμός του αιγιαλού και της παραλίας, που αφορά η παραχώρηση, ως κοινοχρήστων πραγμάτων και β) να μην επέρχεται η αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.

 

  1. Καθίσταται, επομένως σαφές  ότι στον  παραχωρούμενο, σους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής , κοινόχρηστο τμήμα  του αιγιαλού για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητάς τους , επιτρέπονται οι ελάχιστες δυνατόν  μη μόνιμες, μη  σταθερές κατασκευές που μπορούν να αφαιρεθούν ευχερώς,  δεν παραβιάζουν τον προορισμό του αιγιαλού ως κοινόχρηστου πράγματος, και, δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του ενόψει του μεγέθους τους και της έκτασης που καταλαμβάνουν.

 

  1. Ωστόσο, διαπιστώνουμε, ότι Περιφερειακές Διευθύνσεις / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, επικεντρώνονται στο άρθρο 14 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και ισχυρίζονται ότι για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, η μόνη διαμόρφωση/κατασκευή  που μπορεί να κάνει ο παραχωρησιούχος είναι η τοποθέτηση ξύλινου αρθρωτού δαπέδου  μέγιστου εμβαδού 15 τ.μ.  Ενώ λοιπόν από όλους  τους παραχωρησιούχους, μόνον οι εκμισθωτές καταλαμβάνουν τον μικρότερο χώρο επί του αιγιαλού, δεδομένου ότι η κύρια δραστηριότητα τους διενεργείται εντός του θαλασσίου χώρου (στην ουσία μόνο περιορίζονται στην απλή  χρήση αιγιαλού και δεν αποκομίζουν ωφέλεια/ κέρδος από την χρήση  του, όπως π.χ. τραπεζοκαθισμάτα, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου), τους  αφαιρείται και η δυνατότητα μίας πρόχειρης περίφραξης /κατασκευής και η τοποθέτηση ενός στεγάστρου για στοιχειώδη αναμονή και εξυπηρέτηση των πελατών τους, και, προφύλαξη των σωστικών μέσων, συσκευών  και φαρμακευτικού υλικού, που ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα επιτάσσει να διαθέτουν

 

Ασχέτως του γεγονότος ότι η επίμαχη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης είναι αντιφατική  και καταλήγει σε συμπεράσματα αντίθετα με τους κανόνες της λογικής, παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί το ανωτέρω ζήτημα με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, από το  έχον τη νομοθετική πρωτοβουλία υμέτερο Υπουργείο, προκειμένου να μην επιτείνεται η ανασφάλεια δικαίου επί του σημαντικού αυτού πρακτικού ζητήματος.

Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γραμματέας

Ιωάννης Ξωμεριτάκης                                                          Φίλιππος Θεριανός

 

 

================================================================================>


 

ΘΕΜΑ 2

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

                 ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

W.A.G (Watersports Association of Greece)

 

Έδρα:Κέρκυρα                                                                                          Aριθμ.Πρωτ.  8/2017

Διεύ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου  54                                                       Κέρκυρα, 28/04/2017

Νέο Λιμάνι Κέρκυρα                                                              Πρός:  

Τηλ: 6944387759-6956209272                                              1)Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

        2661038610                                                                    Πολιτικής, Διεύθυνση Κτιριακών και

Fax: 2661038610                                                                    Λιμενικών Υποδομών

e-mail: t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr                                        2)Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

                                                                                                Πολιτικής, Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής 

                                                                                                                                       

Στο άρθρο 14 παρ του ν. 2971/2001/ ΦΕΚ 285/ τ. Α΄ /, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ορίζεται ότι : « Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με την διαδικασία της περίπτωσης β΄ να τοποθετούνται στην θάλασσα χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό πλωτές εξέδρες επιφανείας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών»

Επί του ανωτέρω θέματος εξεδόθη κατά νομοθετική εξουσιοδότηση η Υ.Α. 8220/131/14/ ΦΕΚ 1651/τ. β΄/ ΄΄ Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση.΄΄  Στη συνέχεια κατά την ίδια νομοθετική εξουσιοδότηση εξεδόθη η Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ Καθορισμός  ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα , η οποία ορίζει σχετικά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 ότι για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

Για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην χώρα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Σήμερα με τα πολλά εμπόδια που υπάρχουν, δεν επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και να επωφεληθούν πλήρως από την τουριστική ανάπτυξη

Yπό τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών/ ενεργειών για την αντικατάσταση/τροποποίηση  διατάξεων, οι οποίες κατά την άποψη του Συνδέσμου μας πρέπει να είναι οι εξής:

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Να αντικατασταθεί η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 της  υπουργικής. απόφασης. 8220/131/14 και να εναρμονισθεί το περιεχόμενο της, με την προϊσχύουσα  διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης ΜΦ4Ν/Ν/01/03-03-2003 (β΄345) , η οποία ήταν λειτουργικότερη,  ως προς την χρονική διάρκεια των επιθεωρήσεων, και να προστεθεί ως προς την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού   επιθεώρησης  εκτός από αναγνωρισμένο Οργανισμό Επιθεώρησης, και από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η Πολιτεία  έχει εξουσιοδοτήσει τους Ναυπηγούς Μηχανικούς να διενεργούν επιθεωρήσεις σε ελληνικά πλοία και θα ήταν ασυνεπές κα αντιφατικό να τους αποκλείσει από την Επιθεώρηση πλωτών εξεδρών, αφού άλλωστε τους έχει παραχωρήσει το δικαίωμα να υποβάλλουν κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες για την έγκριση τοποθέτησης τους τους. Όσον αφορά την συχνότητα των επιθεωρήσεων, εκτιμούμε ότι το χρονικό διάστημα των δύο ετών, που προέβλεπε η προϊσχύουσα υπουργική Απόφαση  είναι εύλογο και αναλογικό.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επειδή η διάταξη της παρ 10 εδ. β του άρθρου 2 της Υ.Α 8220/131/14 αναφέρει αόριστα  την δυνατότητα τροποποίησης του χρονικού διαστήματος  τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας,  θα πρέπει, κατά νομική ακριβολογία η λέξη «τροποποίηση» να αντικατασταθεί με την λέξη «ισόχρονη ανανέωση» Εάν με την λέξη τροποποίηση δεν εννοείται ισόχρονη  «ανανέωση», τότε για λόγους ασφάλειας δικαίου και προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου πολίτη θα πρέπει να προστεθεί αυτοτελής διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η ανανέωση της  έγκρισης τοποθέτησης πλωτής εξέδρας για ισόχρονο χρονικό διάστημα ύστερα από την υποβολή: α) Βεβαίωσης διπλωματούχου ναυπηγού μηχανικού ότι η πλωτή εξέδρα ανταποκρίνεται στις αρχικά υποβληθείσες μελέτες και β) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι ουδείς από τους αναφερομένους στην Απόφαση αυτή όρους εξέλιπε.  Εξυπακούεται ότι η απόφαση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας πρέπει να ισχύει για πέντε(5) χρόνια από την έκδοση της.

 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Να επιμηκυνθεί το διάστημα της εξάμηνης (6) εποχιακής χρήσης σε δωδεκάμηνη (12), λαμβανομένου υπόψη ότι, σε πολλές τουριστικές περιοχές η τουριστική κίνηση ξεκινάει από τα μέσα Απριλίου και επεκτείνεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο. Εξάλλου η αναγκαιότητα της πρότασης αυτής έχει υιοθετηθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών , όπως προκύπτει και από το Σχέδιο νόμου « περί αιγιαλού και παραλίας» που είχε δοθεί προς διαβούλευση. Με το περιεχόμενο της πιο πάνω πρότασης, συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών . Ειδικότερα σε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ με την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου, τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα και η Υφυπουργός συμφώνησε.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την Υ.Α 8220/131/14    κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε κάποια από τις παραλίες ή κάθε ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας κατοικίας θα θέλει να έχει τη δική του εξέδρα.

Περαιτέρω, κατά  νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 5δ εξεδόθη η Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ Καθορισμός  ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα , η οποία ορίζει σχετικά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 ότι για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

Όμως , η παραπάνω καταχρηστική (υπερβολική) ρύθμιση συντελεί,  σε άνιση μεταχείριση των επαγγελματιών (οι οποίοι ασχολούνται με τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής) , εάν σκεφθεί κανείς ότι αιφνιδιαστικά επιβαρύνονται με αύξηση τελών κατά 4500%  , συρρικνώνοντας το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, αφού εξομοιώνει τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής με τους ιδιώτες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο νομοθέτης επιτρέπει με   στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας  επιφανείας μέχρι 150 τ.μ. , δεδομένου ότι η  τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας είναι υποχρεωτική, δηλαδή προέρχεται απευθείας από τον νόμο, ενώ στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α δεν απομένουν παρά «δέσμιες ενέργειες», αφού δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση πλωτής εξέδρας , για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη προστασία των λουομένων) των οικείων Λιμενικών Αρχών.

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη  η τροποποίηση της Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ ,   για τον υπολογισμό  του οικονομικού ανταλλάγματος  και να προβλεφθεί, μείωση  κατά το 1/3 του οικονομικού ανταλλάγματος, εφόσον η χρήση πλωτής εξέδρα αποτελεί , αναγκαία  προϋπόθεση για την διενέργεια θαλάσσιων μέσων αναψυχής.  Δεν μπορεί να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι αυτόν που υποχρεωτικά τοποθετεί και χρησιμοποιεί μια πλωτή εξέδρα, ως εργαλείο για την δουλειά του, με τον ιδιώτη που την θέλει να προσδένει το σκάφος του . Δεν έχουν τα ίδια χρήματα , ούτε η χρήση τους είναι ίδια. Συναφώς πρέπει να επισημανθεί ότι το σημερινό οικονομικό αντάλλαγμα, ωθεί πολλούς επαγγελματίες του κλάδου σε αγορά εισαγόμενων σκαφών ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΒΊΝΤΖΙ ( από Τουρκία), ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΛΉΤΤΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΑ Η Εθνική Οικονομία.

Με την πρόταση μας αυτή συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών . Ειδικότερα σε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ με την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου, τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα και η Υφυπουργός συμφώνησε στην αναγκαιότητα μείωσης  του οικονομικού ανταλλάγματος, εφόσον η πλωτή εξέδρα χρησιμοποιείται   ως εργαλείο για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε ευμενώς τις εισηγήσεις μας αυτές, ενώ το Διοικητικό μας Συμβούλιο  είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ήθελε απαιτηθεί.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                            Θεριανός Φίλιππος

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.